Mallik.Kanchi

Loading...

Friday, May 14, 2010

Sri Bala Tripura Sundari Tarpanam

Sri Bala Tripura Sundari Tarpanam


1. Moola Mantram
     Aim klim souh souh klim aim svaha
     Tarpayami namah                                                                             (12 times)
12

2. Mantraakshara

      Aim svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Klim svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Souh svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Souh svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Klim svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Aim svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

72
3. Swadishtana Bijaakshars (6)
      In ascending  order
      Bam, bham, mam, yam, ram, lam

      Bam svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Bham svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Mam svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Yam svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Ram svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Lam svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)
724.  Swadishtana Bijaaksharas (6)
     In descending order
     Lam, Ram, Yam, Mam, Bham, Bam

     Lam svaha tarpayami namah
     Moola Mantram svaha tarpayami namah                                           (6 times)

     Ram svaha tarpayami namah
     Moola Mantram svaha tarpayami namah                                           (6 times)

     Yam svaha tarpayami namah
     Moola Mantram svaha tarpayami namah                                           (6 times)

     Mam svaha tarpayami namah
     Moola Mantram svaha tarpayami namah                                           (6 times)

     Bham svaha tarpayami namah
     Moola Mantram svaha tarpayami namah                                           (6 times)

     Bam svaha tarpayami namah
     Moola Mantram svaha tarpayami namah                                           (6 times)
72
     
5. Namaaksharas (9)
    Sri Ba-la- tri- pu- ra- sun- da -ri

    Sri svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Ba svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    La svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Tri svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Pu svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Ra svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Sun svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Da svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)

    Ri svaha tarpayami namah
    Moola Mantram svaha tarpayami namah                                            (6 times)
1086. Navayogini
      [ Prakata, Gupta, Guptatara, Sampradaya
      Kulothirna, Nigarbha, Rahsya, athirahasya,
      Paraparatirahsya ] Yogini

      Prakata Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Gupta Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Guptatara Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Sampradaya Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Kulothirna Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Nigarbha Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Rahsya Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Athirahasya Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)

      Paraparatirahsya Yogini svaha tarpayami namah
      Moola Mantram svaha tarpayami namah                                          (6 times)
108

    424 times

Tarpanam can be done to bala yantra, or directly to chakra 2 of a bala (not married) girl
       
Aayuraarogyam aiswaryam balam pushtir mahad yasaha
Kavithvam bhukthi mukthicha Bala Tripura tarpanath
No comments:

Post a Comment